بیوگرافی

بیوگرافی

برد تخصصی ارتوپدی
متخصص ارتوپدی کودکان
فلوشیپ تعویض مفاصل و جراحی زانو
عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران
عضو آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا
پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1369-1362
دوره دستیاری جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1375-1371
فعالیت دانشگاهی بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان محب، دانشگاه علوم پزشکی تهران